KBS de Berkenhof
De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet geregelde vertegenwoordiging van ouders en personeel. De taken en bevoegdheden van deze raad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Samen met de directie van de school stelt zij het beleid van de school vast. De MR overlegt over zaken die alle ouders/verzorgers, alle leerlingen en personeelsleden aangaan. De MR vergadert 7 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de school en zijn openbaar, tenzij in het reglement anders is bepaald. De vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020 kunt u ook vinden in de INFORMATIEKALENDER.


Wilt u meer weten over de zaken die bij de MR aan bod gekomen zijn, lees dan ons jaarverslag. U vindt het hieronder via de aangegeven link. Bij vragen kunt u altijd terecht bij één van de leden van de MR.In de Wet Medezeggenschap Scholen staat vast hoe de MR moet worden samengesteld. De MR van De Berkenhof bestaat uit vier personen: twee ouders en twee personeelsleden.

Namens de ouders hebben zitting in de MR:

Marieke de Kievit
Patricia Lebbing

En namens het team zijn dat:
Angela Hendrickx (vice-voorzitter)
Klaartje Emmen (voorzitter)Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Prohn.

Voor meer informatie over de gang van zaken bij de MR kunt u hieronder klikken op het reglement van de MR en het huishoudelijk reglement van de MR.

Reglement MR
Huishoudelijk reglement MR
Zoeken