KBS de Berkenhof
Informatie over KBS de Berkenhof

Hieronder leggen wij u uit welke documenten meer informatie verschaffen over onze school. Als u één van deze documenten wilt lezen, kunt u klikken op de titel van dat document. 

Schoolgids 2019-2020
Wij hebben onze visie, onze manier van werken en ook alle praktische informatie over onze school voor u op een rij gezet in onze schoolgids. Onze schoolgids passen wij jaarlijks aan om alle nieuwe ontwikkelingen bij ons op school daarin op te nemen. De schoolgids geeft een goed beeld van wat u van KBS de Berkenhof kunt verwachten. Een papieren versie is ook altijd op school verkrijgbaar.

Informatiekalender 2019-2020
Praktische informatie (o.a. schooltijden, gymregels, overblijven enz.) treft u aan in onze informatiekalender. Deze kalender krijgt elk gezin met kinderen bij ons op school ook mee naar huis op papier.

Schoolplan 2015-2019
Het schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we voor de schoolplanperiode 2015-2019 op deze school hebben gemaakt. De algemene doelen van onze school (de missie) hebben we vertaald naar de dagelijkse praktijk. We beschrijven hoe we ons onderwijs in willen gaan richten, welke materialen we daarbij gebruiken en hoe we dat organiseren. De kerndoelen zijn mede bepalend voor ons onderwijs. We geven aan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond van de interne analyse en de daaruit volgende besluiten, gemaakt tijdens studiemomenten in schooljaar 2014-2015, willen aanbrengen in de nabije toekomst. Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm geven.

Het inspectierapport GGD voorschool 2019
De GGD voert jaarlijks controle uit op de voorschool.
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. In dit document staan de bevindingen naar aanleiding van dit bezoek.
Zoeken