KBS de Berkenhof
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor alle 21 scholen van Delta-onderwijs. Samen met het bestuur van de stichting Delta-onderwijs stelt zij het beleid voor alle scholen vast. De GMR overlegt samen met het bestuur van Delta-onderwijs over bovenschoolse zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan. U kunt hierbij denken aan de begroting voor Delta-onderwijs, het zorgplan voor alle leerlingen, het onderwijskansenbeleid, onderhoud van de scholen, personeelsbeleid, functiemix en identiteit. De GMR vergadert zes à zeven keer per jaar.

Onze vertegenwoordiger bij de GMR is mevrouw Isabelle Prohn


Meer informatie over de GMR vindt u op de site van delta-onderwijs onder GMR.
Zoeken